Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

I. Algemeen deel

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Belledo BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, hierna: ”Belledo”, gevestigd aan Zanddonkweg 4, 5144NX te Waalwijk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 76706613
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Belledo een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Belledo en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Belledo zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
 5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Belledo aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld wandbekleding, vloerbekleding, interieuraankleding en interieurobjecten begrepen kunnen zijn.
 6. Webwinkel/website: Belledo.nl
 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Belledo en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Belledo is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Belledo kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij. Eventueel uitgebrachte offertes door Belledo zijn altijd vrijblijvend en gedurende 3 dagen geldig, te rekenen vanaf offertedatum, tenzij anders aangegeven.
 2. De gedane offerte is gebaseerd op informatie die door de wederpartij is verstrekt. Indien bepaalde, van de wederpartij afkomstige, informatie niet juist blijkt te zijn, kan dit gevolgen hebben voor de offerte of de hier uit voortvloeiende overeenkomst. Het risico ten aanzien van die gevolgen wordt ten alle tijden gedragen door de wederpartij.
 3. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Belledo dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 4. In het aanbod van Belledo, de overeenkomst als zodanig en/of anderszins door Belledo kenbaar gemaakte eigenschappen van producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd.

Denk hierbij aan bijzondere aspecten van de te leveren goederen. 3.4.1 Wederpartij verklaart zich ermee bekend dat de kenmerken en eigenschappen van de door Belledo te leveren goederen (producten van lederen huiden) afwijkend zijn van de normale standaarden, daar het natuurlijke producten betreft. Op de te leveren goederen (zoals huiden) kunnen zichtbare schrammen, plooien en kleurschakeringen aanwezig zijn. 3.4.2 Wederpartij verklaart ermee bekend te zijn dat de huiden afkomstig zijn van dieren welke hun leven hebben doorgebracht in de vrije natuur. Daardoor kunnen er tekenen van natuurlijke invloeden op de huiden aanwezig zijn. De sporen daarvan kunnen na bewerking zichtbaar blijven en zijn inherent aan het product. 3.4.3 Wederpartij verklaart ermee bekend te zijn dat de kleur van de getoonde staal/stalen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst kan afwijken van de door Belledo te leveren huiden. De oorzaak daarvan is gelegen in en afwijking van licht, temperatuur en luchtvochtigheid waaronder de dieren hebben geleefd. 3.4.4 Wederpartij verklaart ermee bekend te zijn dat de huiden onderhevig zijn aan krimp en uitzetting, onder meer veroorzaakt door een verandering van de luchtvochtigheid en temperatuur. Voor montage/installatie van de door Belledo geleverde producten bedraagt de temperatuur 18 tot 22 graden Celsius (kamertemperatuur, en een luchtvochtigheid tussen de 40% en 60%. Mochten de omstandigheden hiervan afwijken, bij uitsluiting te bepalen door Belledo, dan kan Belledo haar kwaliteitsnormen helaas niet garanderen. Bovengenoemde punten worden gezien als geringe afwijkingen in eigenschappen van de producten en kunnen voor de wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn en die door haar redelijkerwijs behoren te worden geduld. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de wederpartij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen grond voor reclames, geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor de wederpartij in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (handels)waarde van de producten hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 1. Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Belledo, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Belledo anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, behoudens het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Belledo aan de wederpartij bevestigd.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Belledo nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | LEVERING

 1. De levering van de producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien door de wederpartij geen afleveradres is vermeld, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Belledo bepaalt de wijze van verzending en verpakking van de producten.
 3. Belledo behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 17 en verder, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Belledo verschuldigde bedragen te voldoen.
 6. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Belledo de producten voor rekening van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Belledo verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangst name door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken opslagkosten, extra vrachtkosten e.d. komen dan ook voor rekening van de wederpartij. Ook indien opslag plaatsvindt op eigen locatie van Belledo is de wederpartij opslagkosten verschuldigd. Deze kosten worden door Belledo naar redelijkheid vastgesteld.
 7. In het geval dat de wederpartij de afname van de producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Belledo mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Belledo is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Belledo verschuldigde bedragen, waaronder mede begrepen de kosten als bedoeld in het vorige lid.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Belledo spant zich in om de leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer fatale termijnen. In geval van een niet-fatale termijn, treedt het verzuim van Belledo niet eerder in dan nadat de wederpartij Belledo schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Belledo na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Belledo voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Belledo deze gegevens heeft ontvangen.

 

 

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De wederpartij dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan Belledo. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of niet-kenbare gebreken, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Belledo.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Belledo uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Belledo bestaan.
 4. Het bepaalde in het voorgaande van dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet, onder meer inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Belledo is gereclameerd.

ARTIKEL 7. | BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

 1. In geval de door Belledo te leveren producten voor wederverkoop door de wederpartij bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de wederpartij voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Belledo is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Belledo is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. Belledo garandeert de wederpartij de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederpartij die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.
 4. Belledo verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de merknaam van Belledo, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de wederverkoopactiviteiten van de wederpartij redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van Belledo met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de merknaam van Belledo
 5. anders dan bedoeld in de vorige zin, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Belledo vereist.
 6. Het is de wederpartij niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van Belledo.
 7. De wederverkoper is verplicht om de door Belledo gehanteerde merktekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten. Het is de wederpartij niet dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Belledo toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.

ARTIKEL 8. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel door de fabrikant of importeur van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, dan wel de uitdrukkelijk door Belledo op de overeenkomst van toepassing verklaarde garantie. Het bepaalde in de vorige zin, laat het bepaalde in het volgende lid onverlet.
 2. Een door Belledo, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten op grond van zogenoemde non-conformiteit jegens Belledo kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van een product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Belledo dan wel zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Belledo en het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Belledo zijn uitgevoerd.
 4. Eventuele aanspraken van de wederpartij in verband met garantie, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek waarop de aanspraak betrekking heeft, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij Belledo te worden ingediend. In geval van een consumentenkoop laat het bepaalde in het voorgaande van dit lid, het bepaalde in artikel 6.4 onverlet.
 5. Op aanspraken als in de vorige leden van dit artikel bedoeld, kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien de wederpartij aan al haar uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 6. In geval van een geldige garantieaanspraak van de wederpartij, maakt zij, naar keuze van Belledo, uitsluitend aanspraak op herstel of vervanging van het geleverde door of namens Belledo. Herstel dan wel vervanging geldt voor Belledo als volledige schadeloosstelling.
 7. Goederen welke we op verzoek van klant (consument of welke rechtspersoon dan ook) personaliseren (voorzien van naam of andere gewenste uiting) kunnen niet geruild of teruggenomen worden door Belledo.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Belledo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Belledo bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Belledo is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Belledo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Belledo gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Belledo verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. Wanneer wederpartij een door Belledo aanvaarde opdracht opschort of ontbindt, is Belledo gerechtigd, mits de opschorting of ontbinding door haar wordt aanvaard, een gefixeerde schadevergoeding van 30% van het factuurbedrag, vermeerderd met de eventuele kosten, door toeleveranciers aan Belledo in rekening gebracht. Indien er sprake is van een overeenkomst voor levering van een gepersonaliseerd product en hier al kosten uit zijn voortgevloeid geldt er een schadevergoeding van de volledige reeds gemaakte kosten hiervoor.
 4. Indien Belledo de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij door Belledo uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Belledo vermelde prijzen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten prijzen (mede) inclusief btw vermeldt.
 2. Portovrije bezorging geldt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend bij aflevering in Nederland van bestellingen met bestelbedragen van ten minste € 1.000,- (excl. btw). In afwijking van het bepaalde in de vorige zin geldt voor portovrije levering binnen Nederland, dat een minimumbestelbedrag van € 300,- (incl. btw) moet zijn bereikt indien de wederpartij een consument is. In overige gevallen komen de verzendkosten voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Belledo gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de wederpartij aan Belledo verschuldigde te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop Belledo de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs en in het kader van een overeenkomst buiten de verkoopruimte artikel 20 toepassing vindt.
 4. Zolang de wederpartij jegens Belledo in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is Belledo niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 5. Betaling van webwinkelbestellingen dient te geschieden op één van de daartoe door Belledo aangewezen betaalmethoden. Voor het overige geschiedt betaling middels overboeking, binnen de door Belledo op de factuur vermelde termijn, op de overigens door Belledo voorgeschreven wijze. Belledo hanteert een standaardbetalingstermijn voor webwinkelbestellingen van betaling vooraf, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 6. Belledo is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan Belledo verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.
 9. In geval van betalingsverzuim van de consument, zal Belledo niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Belledo, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 6 en 8, is Belledo na de levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2. Belledo is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten de aansprakelijkheid draagt volgens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid.
 3. Belledo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. Mocht Belledo aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Belledo te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Belledo hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Belledo ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van Belledo is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Belledo betrekking heeft.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Belledo bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De wederpartij vrijwaart Belledo van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Belledo toerekenbaar is.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 9. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Belledo.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle producten blijven eigendom van Belledo totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen jegens Belledo is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Belledo in haar magazijn of opslagplaats te bewaren.
 4. Indien derden in het magazijn of de opslagplaats van de wederpartij beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Belledo hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Belledo of door Belledo aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient Belledo op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Belledo de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Belledo staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.
 6. Als de wederpartij, nadat de producten door Belledo aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Belledo behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten en de ontwerpen daarvan, alsmede op de door Belledo gevoerde merknaam “Belledo” en op de website van Belledo weergegeven beeldmaterialen en andere content. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de overeenkomst, de wederverkoopactiviteiten van de wederpartij c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.
 2. In geval van een inbreuk op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, behoudt Belledo zich alle rechten voor die hem krachtens de wet en overeenkomst toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hem vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Belledo.
 2. Bij Belledo ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Belledo aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

 

II. Bijzondere bepalingen voor overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimte

De bepalingen van dit tweede hoofdstuk zijn specifiek en uitsluitend van toepassing op overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimte. Bij eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van het algemeen deel van deze algemene voorwaarden (artikel 1 tot en met 16) en de bepalingen van dit tweede hoofdstuk, prevaleren de bepalingen van dit hoofdstuk.

ARTIKEL 17. | DEFINITIES

In dit tweede hoofdstuk worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Overeenkomst op afstand:de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.4 die tussen Belledo en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Belledo en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Belledo geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Belledo op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 2. Overeenkomst buiten de verkoopruimte: de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.4 tussen Belledo en een consument die:
 3. wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Belledo en de consument op een andere plaats dan de verkoopruimte van Belledo of waarvoor door de consument een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden; of
 4. wordt gesloten in de verkoopruimte van Belledo of met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van Belledo is, in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Belledo en de consument.

De bepalingen uit deze algemene voorwaarden omtrent de overeenkomst buiten de verkoopruimte, zoals wat betreft het recht van ontbinding, gelden niet indien de verbintenis van de consument tot betaling ten hoogste € 50,- bedraagt.

 1. Verkoopruimte: iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar Belledo op permanente basis zijn activiteiten uitoefent, of iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar Belledo gewoonlijk zijn activiteiten uitoefent.
 2. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand of overeenkomst buiten de verkoopruimte te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.

ARTIKEL 18. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand dan wel overeenkomst buiten de verkoopruimte tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument kan de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Belledo aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Belledo. Zo spoedig mogelijk nadat Belledo in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Belledo de ontbinding van de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte per e-mail bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende producten en de verpakking daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Belledo terug leveren c.q. beschikbaar stellen.
 5. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. Belledo is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.
 6. Teruglevering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte conform het bepaalde in lid 2 heeft ontbonden. In geval van een overeenkomst buiten de verkoopruimte zal Belledo de producten op zijn kosten afhalen indien de producten bij het sluiten van die overeenkomst bij de consument thuis zijn afgeleverd en de producten naar hun aard niet met de gewone post kunnen worden teruggezonden.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 8. Belledo zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte aan de consument terugbetalen, mits de producten door Belledo zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Belledo niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Belledo aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 19. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument komt het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige artikel niet toe in geval van:

 1. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 2. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.

III. Bijzondere bepalingen levering goederen inclusief montage

De bepalingen van dit derde hoofdstuk zijn specifiek en uitsluitend van toepassing wanneer partijen naast levering van goederen tevens montage- en/of andere installatiewerkzaamheden zijn overeengekomen, uit te voeren door Belledo of een van diens onderaannemers. Naast I ALGEMEEN DEEL en II BIJZONDERE BEPALING VOOR OVEREENKOMST OP AFSTAND EN BUITEN DE VERKOOPRUIMTE is tevens al hetgeen van toepassing hieronder omschreven in BIJZONDERE BEPALINGEN III.